CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr ______ / data __.__.____

Intre :

Persoana juridica: SC VON SCHONENBERG SRL, cu sediul in Sos. Colentina, nr. 4 bl. 3, Sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/4867/2014, C.U.I 33083207, reprezentata legal prin: Serban Ioan Claudiu in calitate de Project Manager, e-mail: info@seo4prime.com, denumita mai departe in cadrul prezentului contract drept Prestator

Persoana juridica: SC MAGIC HANDS SRL cu sediul in Str. Baladei Nr 3, Sect 4, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/3137/2018, CUI 38969949, reprezentata legal prin Diana Palita, in calitate de General Manager, e-mail: dianapalita@gmail.com, denumita mai departe in cadrul prezentului contract drept Beneficiar

s-a incheiat prezentul contract de inchiriere in urmatoarele conditii:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Prestatorul va optimiza din punct de vedere SEO site-ul www.magic-hands.ro/ pentru Beneficiar, site deja lansat anterior in spatiul digital prin intermediul altui prestator de servicii web. Suplimentar, Prestatorul va intretine imaginea brandului in cadrul Retelelor Sociale / Social Media existente sau va pune la dispozitia Beneficiarului continutul necesar unor postari care sa ajute la promovarea brandului si afacerii aferente site-ului mai sus mentionat.

II. VALOAREA CONTRACTULUI

2.1. Prestatorul va intretine site-ului www.dorabloom.ro cu un buget minim de 75 EUR + TVA / luna, in limita a 10 h de lucru / luna, necesare realizarii proiectului.

2.2 Prestatorul va intretine imaginea Beneficiarului in cadrul retelelor sociale si oriunde mai este nevoie

2.3 Prestatorul va propune Beneficiarului un buget de Marketing semestrial, prin care sa se faca promovarea Brandului Magic Hands in cadrul spatiului digital: Retele Sociale, Articole de Presa, Google PPC etc. Bugetul se stabileste si se factureaza separat. Factura va tine loc de Anexa a acestui contract cadru.

2.5 Orice alte costuri, campanii PPC sau alte demersuri din care rezulta costuri suplimentare se fac in cadrul unor intelegeri scrise, pe email, costul fiind reflectat in Factura Fiscala emise de Prestator. Factura + emailul aferent operatiunii, vor tine loc de anexa la prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Durata prezentului contract este de 24 luni cu incepere de la data de 10.03.2022.

3.2 Durata contractului se prelungeste automat, pe cicluri succesive a cate 24 luni, daca niciuna dintre parti nu notifica in scris celeilalte parti optiunea de incetare, cu cel putin 30 zile calendaristice inainte de expirarea duratei prevazute sau inainte de expirarea unui ciclu automat de prelungire a valabilitatii.

IV. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII SI DAUNE CONTRACTUALE ALE PĂRŢILOR

Prestatorul trebuie sa indeplineasca cererile beneficiarului, astfel:

– updatarea informatiilor in cadrul site-ului, in baza cererilor scrise pe email.

– prestatorul trebuie sa comunice modificarile strategiei aplicate in cadrul procesului SEO sau de orice natura tehnica.

– sa comunice in termen de 24 de ore daca cererea necesita un termen de realizare extins, peste 7-10 zile lucratoare.

– sa optimizeze procesul tehnic SEO pentru motoarele de cautare, aferente tuturor elementelor incluse in proces: Seo On-Page, Seo Off-Page, SMM, campanie PPC, Maps, etc

– prestatorul dezvolta materialele aferente spatiului digital, urmand a solicita beneficiarului aprobarea lor.

– prestatorul va furniza rapoarte lunare / bilunare / trimestriale / semestriale cu activitatea digitala a brandului.

– prestatorul isi cesioneaza integral drepturile de autor pe durata contractului, tip abonament lunar, in cuantumul maxim de lucru a cca 10 h / luna.

– la incetarea prezentului contract, prestatorul se obliga sa nu furnizeze pe piata libera niciun element despre compania Magic Hands SRL din prezentul contract, detaliu care poate fi speculat de competitori. In caz contrar, acest lucru se considera dauna / prejudiciu, urmand a achita o despagubire de 7 000 EUR + TVA, platibili in 5 zile de notificarea de catre beneficiar.

Beneficiarul trebuie sa indeplineasca cererile prestatorului, astfel:

– sa respecte indicatiile asupra elementelor tehnice aferente procesului SEO, iar in cazul in care nu respecta sau modifica aceste detalii / lemente, isi asuma intreaga responsabilitate;

– sa puna la dispozitia prestatorului continutul tehnic (specific industriei / activitatii sale) necesar materialelor in dezvoltare, conform indicatiilor prestatorului.

– sa achite facturile fiscale in termen de 5 zile lucratoare de la emitere

– beneficiarul se obliga sa nu foloseasca nici macar elemente juridice din prezentul contract propuse de Prestator in cadrul unor intelegeri cu alti furnizori pentru serviciile de Marketing Digital, SEO, Web Design, etc., in caz contrar se aplica prejudiciul stabilit la urmatorul paragraf, de 7 000 Eur + TVA

– la incetarea prezentului contract, beneficiarul se obliga sa nu copieze sau sa foloseasca orice element din actuala strategie SEO aferent prezentului contract. In caz contrar, acest lucru se considera dauna / prejudiciu, urmand a achita o despagubire de 7 000 EUR + TVA, platibili in 5 zile de notificarea de catre prestator.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract poate inceta in urmatoarele situatii:

5.1 Rezilierea contractului in cazul in care una din parti, nu-si executa obligatiile contractuale, se face cu o notificare de 10 zile calendaristice, fara a fi necesara alta intarziere sau interventia instantei judecatoresti;

5.2 In baza unei notificari scrise de incetare emise de catre oricare parte in atentia celeilalte parti, cu cel putin 30 zile calendaristice inainte de expirarea duratei prevazute in contract sau inainte de expirarea unui ciclu automat de prelungire a valabilitatii si fara ca vreuna dintre parti sa poata solicita daune-interese.

VI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

6.1 Prestatorul şi Beneficiarul vor face toate demersurile pentru rezolvarea pe cale amiabilă şi directă a oricărui dezacord sau a oricărui conflict ce poate apărea între ei ori în legătură cu prevederile Contractului.

6.2 Contractul va fi guvernat şi interpretat conform legilor Statului Roman. În cazul în care disputele între Părţi, în baza prezentului Contract, nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, acestea vor fi soluţionate de către instanţa de drept comun competentă.

VII. FORTA MAJORĂ

7.1 Cazul fortuit si Forta Majora exonereaza de raspundere ambele parti. Partile convin sa se notifice reciproc, in cel mult 5 zile lucratoare de la aparitia Fortei Majore.

VIII. DISPOZIŢII FINALE

8.1 Prezentul contract de închiriere va putea fi modificat numai cu acordul ambelor părţi şi printr-un act adiţional. Notificările, înştiinţările şi orice altă corespondenţă între părţi se fac în scris prin cadrul FanCurier (AWB-ul fiind dovada trimiterii / receptionarii documentului) sau e-mailurile mentionate la pct. 1 al prezentului Contract.

IX. ALTE CLAUZE

9.1. Orice litigii care nu pot fi solutionate de parti pe cale amiabila vor fi remise instantelor judecatoresti;

Prezentul contract de inchiriere s-a incheiat azi 10.03.2022, in 2 exemplare, avand valoarea de original si aceeasi forta juridica.

Beneficiar

S.C. Magic Hands SRL,

prin Diana Palita 

Prestator

SC Von Schonenberg S.R.L,

prin Serban Ioan Claudiu