CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr 00255 / data 27.09.2021

 Intre :

  1. Persoana juridica: SC VON SCHONENBERG SRL, cu sediul in Sos. Colentina, nr. 4 bl. 3, Sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/4867/2014, C.U.I RO33083207, avand cont la UniCredit Bank, reprezentata legal prin: Serban Ioan Claudiu in calitate de Project Manager, e-mail: info@seo4prime.com, denumita mai departe in cadrul prezentului contract drept Prestator
  1. Persoana juridica: SC ANASOF EXPERT CONSTRUCT SRL cu sediul in Oras Bragadiru, Str Topaz, nr. 29 H, jud. Ilfov,  inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J23/4069/2019, CUI RO41647471, avand cont la Banca Transilvania, reprezentata legal prin Gilici Cristiana Stefania ,  in calitate de Administrator, e-mail: anasofconstruct22@yahoo.com, denumita mai departe in cadrul prezentului contract drept Beneficiar

s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii Local SEO in urmatoarele conditii:

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

1.1 Prestatorul va realiza, cesiona si optimiza din punct de vedere SEO afacerea Ansof Construct la nivel Local pentru Beneficiar. Suplimentar, Prestatorul va intretine Locatia Online a Anasof Construct, si va posta materialele date de Beneficiar cu optimizarile SEO aferente, astfel incat sa ajute promovarea afacerii la nivel Local in mediul online. Se vor face cca 1-2 update-uri lunare cu materialele primite de la client: poze aferente produselor, poze aferente serviciilor de montaj, etc. Solicitarea cu continutul postarii (text si pozele necesare postarii) revin Beneficiarului, iar Prestatorul le va optimiza SEO pentru a maximiza rezultatele.               

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prestatorul va oferi suport tehnic, mentenanta si optimizare SEO a afacerii Ansof  Expert Construct SRL la nivel Local, cu un buget 100 RON (20.5EUR) + TVA / luna, buget ce acopera utilizarea diferitelor softuri de baza si utilitatilor necesare unei bune desfasurari a contractului. Plata se face trimestrial.
2.2 Prestatorul va realiza, cesiona si intretine imaginea Beneficiarului in mediul Online Local.
2.3 Orice alte solicitari suplimentare fac obiectul unor acte aditionale si se fac in scris, pe emailurile mentionate mai sus.

 

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Durata prezentului contract este de 24 luni cu incepere de la data de 27.09.2020.
3.2 Durata contractului se prelungeste automat, pe cicluri succesive a cate 24 luni, daca niciuna dintre parti nu notifica in scris celeilalte parti optiunea de incetare, cu cel putin 30 zile calendaristice inainte de expirarea duratei prevazute sau inainte de expirarea unui ciclu automat de prelungire a valabilitatii.

 

 
IV. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII SI DAUNE CONTRACTUALE ALE PĂRŢILOR

Prestatorul trebuie sa indeplineasca cererile beneficiarului, astfel:

– updatarea informatiilor in cadrul site-ului, in baza cererilor scrise pe email.
– prestatorul trebuie sa comunice modificarile strategiei aplicate in cadrul procesului SEO Local
sau de orice natura tehnica.
– sa comunice in termen de 24 de ore daca cererea necesita un termen de realizare extins,
   peste 7-10 zile lucratoare.
– prestatorul dezvolta materialele aferente spatiului digital, urmand a solicita beneficiarului aprobarea lor.
– prestatorul va furniza rapoarte lunare / bilunare / trimestriale cu activitatea digitala efectuata.
– prestatorul isi cesioneaza integral drepturile de autor pe durata contractului,
tip abonament lunar, in cuantumul maxim de lucru a cca 2 h lucratoare / saptamana.
– in cazul in care beneficiarul are nevoie de o sustinere tehnica ridicata intr-o anumita perioada, aceasta va fi oferita ProBono, fara nicio problema, cu mentiunea expresa de a fi limitata doar la aceasta perioada, altfel, orice solicitare de servicii suplimentare pe termen nedefinit, se considera o cerere a extinderii abonamentului de baza, tarifandu-se ca atare, in urma stabilirii unui nou pret.
– la incetarea prezentului contract, prestatorul se obliga sa nu furnizeze pe piata libera niciun element despre compania Anasof Expert Construct SRL din prezentul contract, detaliu care poate fi speculat de competitori. In caz contrar, acest lucru se considera dauna / prejudiciu, urmand a achita o despagubire de 7 000 EUR + TVA, platibili in 5 zile de notificarea de catre beneficiar.

 

Beneficiarul trebuie sa indeplineasca cererile prestatorului, astfel:

– sa respecte indicatiile asupra elementelor tehnice aferente procesului Local SEO, iar in cazul in care nu respecta sau modifica aceste detalii / lemente, isi asuma intreaga responsabilitate;
– sa puna la dispozitia prestatorului continutul tehnic (specific industriei / activitatii sale) necesar materialelor in dezvoltare, conform indicatiilor prestatorului.
– sa achite facturile fiscale in termen de 5 zile lucratoare de la emitere, altfel se aplica o penalizare de 0,5%/ zi calendaristica intarziere.
– beneficiarul se obliga sa nu foloseasca nici macar elemente juridice din prezentul contract propuse de Prestator in cadrul unor  intelegeri cu alti furnizori pentru serviciile de Marketing Digital, SEO, Local SEO, Web Design, etc., in caz contrar se aplica prejudiciul stabilit la urmatorul paragraf, de 7 000 Eur + TVA
– la incetarea prezentului contract, beneficiarul se obliga sa nu copieze sau sa foloseasca orice element din actuala strategie SEO aferent prezentului contract.  In caz contrar, acest lucru se considera dauna / prejudiciu, urmand a achita o despagubire de 7 000 EUR + TVA, platibili in 5 zile de notificarea de catre prestator.

 

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract poate inceta in urmatoarele situatii:

5.1 Rezilierea contractului in cazul in care una din parti, nu-si executa obligatiile contractuale, se face cu o notificare de 10 zile calendaristice, fara a fi necesara alta intarziere sau interventia instantei judecatoresti;
5.2 In baza unei notificari scrise de incetare emise de catre oricare parte in atentia celeilalte  parti, cu cel putin 30 zile calendaristice inainte de expirarea duratei prevazute in contract sau inainte de expirarea unui ciclu automat de prelungire a valabilitatii si fara ca vreuna dintre parti sa poata solicita daune-interese.

 

VI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

6.1 Prestatorul şi Beneficiarul vor face toate demersurile pentru rezolvarea pe cale amiabilă şi directă a oricărui dezacord sau a oricărui conflict ce poate apărea între ei ori în legătură cu prevederile Contractului.
6.2 Contractul va fi guvernat şi interpretat conform legilor Statului Roman. În cazul în care disputele între Părţi, în baza prezentului Contract, nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, acestea vor fi soluţionate de către instanţa de drept comun competentă.

 

VII. FORTA MAJORĂ

 

7.1 Cazul fortuit si Forta Majora exonereaza de raspundere ambele parti. Partile convin sa se notifice reciproc, in cel mult 5 zile lucratoare de la aparitia Fortei Majore.

 

VIII. DISPOZIŢII FINALE

 8.1 Prezentul contract de închiriere va putea fi modificat numai cu acordul ambelor părţi şi printr-un act adiţional. Notificările, înştiinţările şi orice altă corespondenţă între părţi se fac în scris prin cadrul FanCurier (AWB-ul fiind dovada trimiterii / receptionarii documentului) sau e-mailurile mentionate la pct. 1 al prezentului Contract.

IX. ALTE CLAUZE

9.1. Orice litigii care nu pot fi solutionate de parti pe cale amiabila vor fi remise instantelor judecatoresti;

 

Prezentul contract de inchiriere s-a incheiat azi 27.09.2020, in 2 exemplare, avand valoarea de original si aceeasi forta juridica.

 

Beneficiar                                                                                                             Prestator

S.C. Anasof Expert Construct S.R.L prin                                                                     SC Von Schonenberg S.R.L, prin

Gilici Cristina Stefania                                                                                                    Serban Ioan Claudiu